PATER - ditt assistansföretag
Göteborg / ÖckerökontoretKungsbackakontoretBoråskontoretTrollhättankontoretUddevallakontoretMarkskommunkontoretGöteborg / Öckerökommun kontoret
De 4 hörnstenarna
Fyra hörnstenar som gör livet ljusare
Fyra hörnstenar som gör livet ljusare
Vårt arbete vilar på fyra hörnstenar: god etik, självbestämmande, sekretess och en god organisation. Allt detta samverkar till målet att både ge trygghet och att göra livet enklare och ljusare för dig som brukare.

Hörnsten God etik handlar om allas lika värde, men också om att vi ständigt påminner varandra om de etiska riktlinjer som gäller – exempelvis empati, respekt och ansvarstagande.

Hörnsten Självbestämmande innebär respekt för brukarens rätt att själv bestämma i sitt liv. En tydlighet om vem som står i centrum.

Hörnsten Sekretess är en grundbult i allt arbete med människor och betonas hos Pater bland annat genom att medarbetarna skriver under en försäkran om tystnadsplikt. Allt för att det privata ska förbli privat.

Hörnsten En god organisation kanske låter som en självklarhet. Vi är dock säkra på att det kommer brukaren till godo när beslutsvägarna är tydliga och besked tas i god tid. Exempelvis har vi en arbetsledare för varje kund. Antingen brukaren själv eller en assistent. Varje arbetsledare har en arbetsledarpärm med all information.